Tiedote: Doulatoiminnan kehittäminen Suomessa 2018

DOULATOIMINTA SUOMESSA
Suomen doulat ry
Ensi- ja turvakotien liitto ry, Suomen Doulat ry sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (ent RAY) ovat neuvotelleet yhdessä vapaaehtoisdoulatoiminnan ja yrittäjädoulatyön välisistä rajapinnoista. Neuvottelut ovat alkaneet vuonna 2015.
Ensi- ja turvakotien liiton paikallisyhdistyksillä on ollut vapaaehtoisdoulatoimintaa 1990-luvun alusta alkaen ja doulatoiminta on laajentunut monille paikkakunnille. Vapaaehtoisten doulien lisäksi Suomessa on toiminut ammattidoulia vuodesta 2010 lähtien. Ensi- ja turvakotien liiton paikallisyhdistykset saavat STEA:lta julkista avustusta vapaaehtoisdoulatoiminnan koordinaatioon eikä avustuksen alainen toiminta saa sääntöjen mukaan tuottaa kilpailuhaittaa yrittäjille tai häiritä uuden yritystoiminnan luomista paikkakunnalle. Tämän vuoksi on ollut tarpeen selkiyttää Ensi- ja turvakotienliitto ry:n erityistarpeisten perheiden määritelmää.
Yrittäjänä toimivat doulat ovat nostaneet esiin sen, että STEAn myöntämä tuki vapaaehtoisen doulatoiminnan koordinaatioon vaikuttaa siihen, hankkivatko perheet doulatukisuhteen järjestöstä vai yritykseltä. Vapaaehtoisdoulatoiminnan näkökulmasta kaikilla perheillä ei ole mahdollisuuksia maksaa doulan tuesta. Näiden erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi on käyty useita neuvotteluita. STEA on ottanut avustuksen myöntämisessä kannan, että Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten vapaaehtoisdoulatoiminnan tulee olla suunnattu erityistä tukea tarvitseville perheille.
Neuvotteluiden tuloksena on todettu, että yhteisenä Ensi- ja turvakotien liiton ja Suomen Doulat ry:n tavoitteena on, että kaikki perheet voivat saada itselleen doulan sitä tarvitessaan. Tämän toteutumiseksi Ensi- ja turvakotienliitto on määritellyt erityistukea tarvitsevien perheiden kriteerit syksyllä 2017, joita Suomen Doulat ry sai kommentoida. Näitä kriteereitä alettiin käyttämään 1.1.2018 lähtien, kun perhe hakee itselleen vapaaehtoisdoulaa Ensi- ja Turvakodilta. Muut vapaaehtoisjärjestöt ja -ryhmät, jotka eivät saa avustusta julkisista varoista, saavat tarjota doulapalveluaan vapaasti.
Ensi- ja turvakotien liitto huolehtii siitä, että jäsenyhdistysten vapaaehtoisdoulakoordinaattorit perehdytetään erityisen tuen määrittelyyn ja että vapaaehtoisdoulat ovat tietoisia sovitusta työnjaosta. Lisäksi on sovittu, että yrittäjädoulat voivat toimia vapaaehtoisdoulina vapaaehtoistoiminnan periaatteiden mukaisesti ja he voivat halutessaan osallistua Ensikotiyhdistysten järjestämiin doulailtoihin. Suomen Doulat ry on yhteinen yhdistys yrittäjinä ja vapaaehtoisina toimiville doulille.
Elokuussa 2018 Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Doulat ry ja STEA kokoontuivat arvioimaan tilannetta ja sitä, miten uusi linjaus toimii käytännössä. Tapaamisessa sovimme kriteerien tehokkaammasta tiedottamisesta perheille, doulille ja koordinaattoreille sekä kriteerien lisäämisestä jokaisen Ensi- ja turvakotien liiton doularyhmän sivulle. Lisäksi STEA tutkii tuen tuomaa kilpailuhaittaa doulatoiminnalle. Suomen Doulat ry on pyytänyt STEAlta riippumatonta kilpailuhaitan selvitystä.
Suomen Doulat ry:n puolesta neuvotelleet
Salla Pyykkönen ja Marjaana Siivola
Asta Levy
Puheenjohtaja
Suomen Doulat ry
Suomen_Doulat_logo_RGB_ilman_taustaa