Tiedote vapaaehtoisdoulatoiminnasta ja doulayrittäjyydestä jäsentahoille

Tiedote julkaistu 19.12.2017

Ensi- ja turvakotien liitto ry, Suomen Doulat ry sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ovat neuvotelleet yhdessä vapaaehtoisdoulatoiminnan ja yrittäjädoulatyön välisistä rajapinnoista. Neuvottelut ovat alkaneet vuonna 2015 ja alkuvaiheessa neuvotteluissa oli mukana myös Folkhälsan.

Ensi- ja turvakotien liiton paikallisyhdistykset saavat STEA:lta julkista avustusta vapaaehtoisdoulatoiminnan koordinaatioon. Ensi- ja turvakotien liiton paikallisyhdistyksillä on ollut vapaaehtoisdoulatoimintaa 1990-luvun alusta alkaen ja doulatoiminta on laajentunut monille paikkakunnille. Vapaaehtoisten doulien lisäksi Suomessa on toiminut ammattidoulia vuodesta 2010 lähtien ja tänä päivänä ammattidoulia on yli sata. Tämän vuoksi on ollut tarpeen selkiyttää Ensi- ja turvakotienliitto ry:n erityistarpeisten perheiden määritelmää.

Yrittäjänä toimivana doulat ovat nostaneet esiin sen, että STEAn myöntämä tuki vapaaehtoisen doulatoiminnan koordinaatioon vaikuttaa siihen, hankkivatko perheet doulatukisuhteen järjestöstä vai yritykseltä. Vapaaehtoisdoulatoiminnan näkökulmasta kaikilla perheillä ei ole mahdollisuuksia maksaa doulan tuesta. Näiden erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi on käyty useita neuvotteluita. STEA on ottanut avustusehdotuksessaan kannan, että Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten vapaaehtoisdoulatoiminnan tulee olla suunnattu erityistä tukea tarvitseville perheille.

Neuvotteluiden tuloksena on todettu, että yhteisenä Ensi- ja turvakotien liiton ja Suomen Doulat ry:n tavoitteena on, että kaikki perheet voivat saada itselleen doulan sitä tarvitessaan. Tämän toteutumiseksi Ensi- ja turvakotienliitto on määritellyt erityistukea tarvitsevien perheiden kriteerit, joita ollaan työstetty yhdessä Suomen Doulat ry:n kanssa. Näitä kriteereitä sovelletaan, kun perhe hakee itselleen vapaaehtoisdoulaa.

Ensi- ja turvakotien liitto huolehtii siitä, että jäsenyhdistysten vapaaehtoisdoulakoordinaattorit perehdytetään erityisen tuen määrittelyyn ja että vapaaehtoisdoulat ovat tietoisia sovitusta työnjaosta. Uusi ohjeistus otetaan käyttöön 1.1.2018. Suomen Doulat ry tiedottaa sovituista kriteereistä omille jäsenilleen. Lisäksi on sovittu, että yrittäjädoulat voivat toimia vapaaehtoisdoulina vapaaehtoistoiminnan periaatteiden mukaisesti ja he voivat halutessaan osallistua ensikotiyhdistysten järjestämiin doulailtoihin. Suomen Doulat ry on yhteinen yhdistys yrittäjinä ja vapaaehtoisina toimiville doulille.

Kevään ja kesän 2018 ajan molemmat tahot keräävät kokemuksia ja tilastotietoa siitä, miten yhdessä sovittu linjaus vaikuttaa vapaaehtoisdoulatoimintaan ja doulayrittäjyyteen. Syksyllä 2018 Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Doulat ry ja STEA kokoontuvat arvioimaan tilannetta ja sitä, miten uusi linjaus toimii käytännössä.

Riitta Särkelä
Pääsihteeri
Suomen Ensi- ja turvakotien liitto ry

Karoliina Helle
Puheenjohtaja
Suomen Doulat ry

Suomen Doulat ry logo tiedote